Bulk Drug Intermediates for "V"

Product  

End Use  

1,2-Diphenylethanone Oxime  

Valdecoxib  

2-Phenylacetophenone  

Valdecoxib  

Deoxybenzoin  

Valdecoxib  

2-[(2กฏ-Cyanobiphenyl-4-Yl-Methyl)-Pentanoyl-Amino]-3-Methyl Butyric Acid Methylester  

Valsartan  

3-Methyl-2-[(Pentanoyl-(2กฏ-1H-Tetrazp;-5yl)-Biphenyl-4-Yl-Methyl)-Amino]-Butyric Acid Methylester  

Valsartan  

4กฏ-(Bromomethyl)-1,1กฏ-Biphenyl-2-Carbonitrile  

Valsartan  

Methyl-(2S)-2-Amino-3-Methyl Butanoate  

Valsartan  

N-(1-Oxopentyl)-N-[[2กฏ-(1H-Tetrazol-5-Yl)[1,1กฏ-Biphenyl]-4-Yl]Methyl-L-Valine  

Valsartan  

O-Bromobenzonitrile  

Valsartan/Losartan Potassium  

O-Tolyl Benzonitrile  

Valsartan/Losartan Potassium  

1-(4-Methoxyphenyl)-1-(Cyclohexane-1-Ol)Acetonitrile  

Venlafaxine Hcl  

1-[2-(Amino)-1-(4-Methoxyphenyl)Ethyl] Cyclohexanol  

Venlafaxine Hcl  

1-Cyano-1(4-Methoxyphenyl)Methyl Cyclohexanol  

Venlafaxine Hcl  

4-Methoxy Phenyl Acetonitrile  

Venlafaxine Hcl  

N,N-Dimethyl-(1-Hydroxycyclohexyl)-P-Methoxy Phenyl

Thioacetamide  

Venlafaxine Hcl  

N,N-Dimethyl-P-Methoxy Phenyl Thioacetamide  

Venlafaxine Hcl  

2-[2-[3-[2-[7-Chloroquinolin-2-Yl]Ethenyl]Phenyl]-3-Hydroxypropyl]Phenyl]-2-Propanol(OR)2-(2-(3(S)-(3-(-2-(7-Chloro-2-Quinolinyl)Ethenyl]Phenyl)-3-Hydroxypropyl)Phenyl-2-Propanol  

Venlafaxine  

2-[3(S)-[3-[2-[7-Chloroquinoline-2-Yl]Ethenyl]Phenyl]-3-Hydroxypropyl]Benzen-2-Propanol  

Venlafaxine  

2-Amino 1 (4-Methoxy Phenyl) Ethyl] Cyclohexanol Hydrochloride  

Venlafaxine  

1-Hydroxycyclohexyl-(4-Methoxyphenyl) Acetonitrile  

Venlafexine Hcl  

3,4-Dimethoxy Phenylethyl Amine  

Verapamil  

Homo Veratro Nitrile  

Verapamil  

Homoveratrylamine  

Verapamil / Dobutamine 

Veratryl Alcohol  

Verapamil  

Methyl Bromide  

Veratrole/ Paroxetin  

Sildenafil Citrate  

Vigra  

4-Chloro-6-Ethyl-5-Fluoropyrimidine  

Voriconazole  

6-(1-Bromoethyl)-4-Chloro-5-Fluoropyrimidine  

Voriconazole  

1h-Benzotriazole Carboxylic Acid  

Vorozole  

4-Methoxybenzylalcohol 

Venlafaxine